Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ internetového portálu umiestneného pod doménou www.darcekovedebnicky.sk a výhradný distribútor je: 

Názov spoločnosti: Darčekové debničky s.r.o.
Ulica a číslo: Giglovce 31
Mesto a PSČ: Giglovce, 094 05
Štát: Slovenská republika
IČO: 52243583     

DIČ: 2120964472

Zodpovedná osoba a kontakt: Ing. David Ulian

 

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) REGISTRÁCIA

Vyhlasujeme, že dáta kupujúcich slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Darčekové debničky s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Darčekové debničky s.r.o. 

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.  

 

 

3) OBJEDNÁVKA TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, e-mailu,telefonicky, či písomne na našej adrese. 

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery a ostatné údaje súvisiace s tovarom uvedené na našej stránke sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. 

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

 

Potvrdenie objednávky

Všetky objednávky prijaté týmto internetovým obchodom sú záväzné. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.                                                            Objednávka je prijatá do 24 hodín, o prijatí objednávky bude kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať. 

 

Storno objednávky

Každú objednávku môžete zrušiť, a to telefonicky či e-mailom bez udania dôvodu, pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Storno objednávky je nutné urobiť do 12 hodín, v takom prípade považujeme objednávku za automaticky zrušenú. 

Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

 

4) DOPRAVA TOVARU

Druhy dopravy: 

 

 1. Kuriérom 

Tovar je doručovaný prepravnou balíkovou spoločnosťou DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o). 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do 2-3 pracovných dní od objednania tovaru a zvyčajne do 2 pracovných dní od odoslania tovaru. O odoslaní tovaru je zákazník informovaný e-mailom.

Pri každej produktovej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo na sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

 

5) ÚHRADA ZA TOVAR

Spôsoby platby:

 

 1. Platba kartou 

Stačí použiť Vašu kreditnú kartu a za tovar zaplatiť online. Po dokončení objednávky budete presmerovaní na stránku pre dokončenie platby. Priradenie k Vašej objednávke prebehne v priebehu niekoľkých minút po úhrade.

 

 1. Platba pri prevzatí tovaru na dobierku

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,00€ s DPH. Tovar hradíte v hotovosti pri prevzatí tovaru vodičovi dopravnej spoločnosti DPD. Táto služba je spoplatnená sumou 1,00 €. Vždy si prosím pripravte potrebný obnos, urýchlite tým predanie zásielky.

Pri osobnom vyzdvihnutí na adrese spoločnosti môžete tovar uhradiť v hotovosti bez poplatku za dopravu.

 

 1. Platba bankovým prevodom

Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom na účet, automaticky Vám na e-mail pošleme zálohovú faktúru. Po pripísaní platby na náš účet na ten istý e-mail obdržíte daňový doklad.

Platbu uhradí kupujúci na číslo účtu uvedené v objednávkovom formulári (IBAN: SK15 0200 0000 0040 8475 7753).    

Pri platbe prevodom:

 • môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby

 • je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky; v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú.

Pri objednávke tovaru nad 89,00€ s DPH pri prevzatí tovaru na dobierku alebo pri platbe bankovým prevodom poštovné neplatíte. 1. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 

 

7) ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD KÚPNEJ ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

 

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.

 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie Vami zvoleným prepravcom.

 

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) po obdržaní zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

 

8) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás zakúpili je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 7. Obchodných podmienok.

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. vady zapríčinené bežným používaním  
  b) nesprávnym použitím výrobku 
  c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

 1. Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne. 
  2) Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý.                                    3) Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu a kontaktné údaje. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.Vždy prosím použite baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov.
  4) K tovaru priložte doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, resp. prevzatia tovaru našou firmou. Po prevzatí zásielky od nás obdržíte reklamačný protokol. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS- správou. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. 

Obchodné podmienky sú platné od 1.5.2019 do odvolania. Informácia pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

S pozdravom 

Darčekové debničky s.r.o. 

 

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.